Aquael Holding Sp. z o.o. – spółka jest właścicielem Global Pet Sp. z o.o. oraz Amiplay Sp. z o.o., należy do osób fizycznych Janusza Jankiewicza oraz Bogumiły Jankiewicz., a także posiada 100% udziałów w spółce Global Pet Sp. z o.o. oraz 100% udziałów w spółce Amiplay Sp. z o.o. PKD główne spółki : 70, 10, Z, ( działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych).
W dniu 30 czerwca 2023 r. Zarządy Spółek:
Amiplay sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: Krasnowolska 50, 02–849 Warszawa) wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000935705, NIP 9512530645, REGON 520592050 oraz Aquael Holding sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Krasnowolska 50, 02–849 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, pod numerem KRS 0000935893, NIP 9512530881, REGON 520627601, podjęły decyzję o połączeniu, przy czy spółką przejmowaną jest Aquael Holding, a spółką przejmującą jest Amiplay sp. z o.o.
Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) KSH przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (połączenie przez przejęcie). Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmowana jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmującej, Połączenie zostanie przeprowadzone w drodze tzw. połączenia odwrotnego - wskutek przeniesienia całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, Spółka Przejmująca nabędzie 100% udziałów własnych, które stosownie do art. 515 § 1 zd. 2 KSH, w ramach Połączenia, zostaną przyznane bezpośrednio wspólnikom Spółki Przejmowanej – Januszowi Markowi Jankiewiczowi oraz Bogumile Jankiewicz.
Plan Połączenia został sporządzony na podstawie art. 498 i 499 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych i znajduje się w linku poniżej.

©2023 aquaelholding.com